آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیک فروشگاه اینترنتی ستاره - حلالها Online User گياهان دارويي، سايت سلامتي شما

حلالها

1-       آب مقطر

مايعي است كه در صد درجه سانتيگراد به جوش مي آيد و به بخار تبديل مي شود و در صفر درجه سانتيگراد هم يخ مي زند.ph اين ماده برابر 7 است.از آب مقطر براي رقيق كردن محلولهاي شيميايي قطبي كه در آب حل مي شوند،استفاده مي شود.همچنين از آب مقطر براي حل كردن مواد زير مي توان كمك گرفت:

اسيدها:اسيدكلريدريك،اسيدنيتريك،اسيد استيك،اسيد سولفوريك،اسيداكساليك و...)

قلياها:سود،پتاس،آب آهك،آمونياك و...)

نمك فلزات:(سولفات مس،كلرور مس،سولفات آهن،كلرور آهن،كرومات پتاسيم،بيكرومات پتاسيم و كربنات پتاسيم).

صمغهاي گياهي،چسبهاي قوي(سريشم)چسب كازئين،چسب نشاسته،چسب اوره و ملامين فرمالدئيئ،چسب سريش،رنگ پلاستيك،پودر آستري،الكلها و مواد رنگي مصنوعي و نظير آن.

آب مقطر،حلالي با قدرت حل كنندگي كم است و بايد به دور از گرد و غبار نگهداري شود.

2-       الكلها

از جمله حلالهاي آلي كه داراي ساختمان هيدروكربني هستند و متشكل از عناصر كربن(c)،اكسيژن(o)،و ئيدورژن(H) هستند.الكلها با تعداد كربن كمتر از 10 به فرم مايع و با تعداد كرين كمتر از 4 مايعات نسبتاً فراري هستند كه قابل احتراق بوده و در مجاورت گرماي محيط و يا حرارت مستقيم زود تبخير مي شوند.pH الكل در حدود 7 است.الكلهايي كه در صنايع چوب مي توان از آنها استفاده كرد،عبارتند از:

الكل متيليك(متانولCH3OH):الكل متيليك را الكل چوب نيز مي نامند.متيل الكل ساده ترين الكلها با يك كربن است.مايعي است بي رنگ،با نقطه جوشCْ5/64 كه با  آب معمولي(اتانول)و اتر به هر نسبتي مخلوط مي شود.الكل يك ماده سمي است  و تنفس بخارات آن خطرناك است.مصرف مقدار بسيار كمي از آن باعث كوري و حتي مرگ مي شود.از متيل الكل مي توان براي حل كردن چربيها،مومها،رزينها،صمغهاي طبيعي(صمغ كولوفون)بعضي از قلياها مانند پتاس،سود و نظير آن استفاده كرد.متيل الكل از همه الكلها قويتر است و به ندرت به عنوان حلال به كار مي رود و در استفاده از آن بايد خيلي دقت كرد.

الكل اتيليك(اتانول،C2H5OH):اتيل الكل را الكل معمولي يا الكل سفيد مي نامند.مايعي است بي رنگ با بوي مخصوص كه درCْ3/78 مي جوشد.اتيل الكل به هر نسبتي با آب،هيدروكربنها و روغن كرچك قابل اختلاط است.اتيل الكلي كه به عنوان حلال به كار مي رود،به الكل متيله صنعتي(I.M.S) مشهور است.اين الكل بي رنگ است و مخلوطي از اتيل الكل(95%حجمي)و متيل الكل(5% حجمي)است،كه متيل الكل را به منظور غير قابل شرب كردن اتيل الكل به آن مي افزايند.الكل متيله صنعتي تعدادي از لاك هاي طبيعي از جمله شلاك بعضي از رزينهاي مصنوعي مانند پلي وينيل استات،بعضي از قلياها مانند سود و پتاس و صمغهاي  طبيعي مانند كولوفون را در خود حل مي كنند.همچنين از اين الكل براي حل كردن رنگهاي روغني و رنگهاي نيترو سلولزي و تهيه وارنيشهاي الكلي،پاك كردن صمغ از روي سطح چوب و حل كردن چسبهاي قوي و تهيه آستريلهاي الكلي نيز استفاده مي شود.

گليسيرين:(C3H5(OH)3) نوعي ديگر از الكلها،گليسيرين است.اين الكل مايعي است بي رنگ،شربتي شكل و شيرين كه در آب محلول و يك ماده جاذب الرطوبه است.گليسيرين در Cْ290 مي جوشد.اين ماده غير سمي است و در كارگاهها به عنوان ماده چرب كننده(براي پوست دست)همراه با وازلين و عصاره ليمو استفاده مي شود.مي توان با اضافه كردن گليسيرين به آستريها باعث نفوذ بهتر آنها در چوب شد.

3-       اتر

اترها با خارج كردن يك مولكول آب از دو مولكول الكل به وجود مي آيند.اتر مايعي است بي رنگ،بسيار فرّار و شديداً قابل اشتعال كه درCْ5/34 به جوش مي آيد.كمي در آب حل مي شود ولي به هر نسبتي با اتيل الكل قابل حل است.معروفترين نوع اترها،دي اتيل يا اتر معمولي(C2H5)2O (اتر سولفوريك)است.اين مواد براي روغنها(چربيها)،تعدادي از رزينهاي طبيعي و صمغها حلال مناسبي هستند.نوعي ديگر از اترها2-اتوكسي اتانول(C4H10O2) نام دارد كه اين اتر حلال نيترات سلولز و همچنين بسياري از رزينهاي طبيعي و مصنوعي نظير اپوكسيها و الكيدهاست.

4-       متيل اتيل كتون(متيل اتيل ستن)

اين حلال به صورت تجارتي به نامM.E.K معروف است.حلالي است قوي با سرعت تبخير زياد.اين حلال از لحاظ واكنش هاي  اساسي مشابه استن است.درCْ6/79 مي جوشد و در Cْ7- مشتعل مي شود.از اين ماده به عنوان حلال لاكها،چسب و رزينهاي وينيل،اپوكسي و پلي اتوره تان استفاده مي شود.اين حلال را معمولاً با حلالهاي ضعيف تر از خود مخلوط مي كنند.

5-       تربانتين(C10H16)

اين حلال ها از مواد رزيني موجود در بعضي از كاجها به دست مي آيد كه از تقطير اين رزين تربانتين فرّار توليد مي شود.تربانتين(اسانس تربانتين)مايعي است شفاف و بي رنگ كه داراي بوي تند مخصوص است.اين ماده قابل اشتعال است و در آب غير محلول است ولي در اتر،كلروفرم،اسيد استيك و الكل حل مي شود.اين مايع درCْ156 به جوش مي آيد.نوعي از تربانتين،تربانتين چوب نام دارد كه حلال بهتري از تربانتين صمغ است.تربانتين حلال خوبي براي مومها،رزين ها(مصنوعي)،كائوچو و مواد رنگي مصنوعي است.نوعي از تربانتين وجود دارد كه به سولفات تربانتين معروف است و به عنوان مادة جانبي براي خمير كاغذ در صنعت كاغذ سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.تماس طولاني با تربانتين،ايجاد سردرد و تهوع مي كند.

6-       استرها

استرها قدرت حلاليت بالايي دارند.استرهاي كربن پايين بوي ميوه اي خاص دارند كه در بعضي موارد مي تواند بسيار تند باشد.متيل استات،اتيل استات،اميل استات و فنيل استات چند نمونه از استرها هستند كه مي توان  از آنها براي لكه گيري روي سطح چوب استفاده كرد.اتيل استات،حلالي است با نقطه جوش Cْ78-76 و با سرعت تبخير زياد،كه امروزه متيل ستن جانشن آن شده است .همچنين از اتيل استات براي حل كردن پلي وينيل استات و از اميل استات براي حل كردن رنگها و حل كردن و پاك كردن آستريهاي روي سطح كار مي توان استفاده كرد.

7-       گزيلن(C6H4(CH3)2)

مايعي است بي رنگ با نقطه اشتعال پايين.اين ماده در آب حل نمي شود و يكي از حلالهاي پرمصرف است.سه نوع اكسيلن به نامهاي ارتوكسيلن،متاكسيلن،و پاراكسيلن وجود دارد كه نقطه جوش آنها بينCْ3/138 تاCْ2/144 است.از اين ماده در آزمايشگاه چوب شناسي براي حل كردن موادي كه در خلل و فرج و روزنه هاي مقاطع ميكروسكوپي وجود دارد،استفاده مي شود.

8-       بنزن(C6H6)

مايعي است بي رنگ،با بوي مخصوص درCْ80 مي جوشد و در Cْ5/5 ذوب مي شود.اين مايع قابل اشتعال است و در آب حل نمي شود ولي به هر نسبتي در اتانل و اتر قابل حل است.از اين ماده براي حل كردن رزينها،چربيها ،كائوچو و بعضي از صمغها استفاده مي شود.بزن يك ماده سرطانزا است و در مصرف آن بايد احتياط كرد.از نفت و بنزين هم مي توان به عنوان حلال انواع رنگها،آستريها،چربيها،چسبها و مواردي نظير آن استفاده كرد.

اسيدها

1-      اسيد كلريدريك(جوهر نمك-HCI)

HCI گازي است كه پس از حل شدن در آب خاصيت اسيدي پيدا مي كند.چون از نمك طعام به دست مي آيد،به جوهر نمك معروف است.اين اسيد داراي بوي تندي است و جزء اسيدهاي نسبتاً قوي محسوب مي شود.از اين اسيد براي برطرف كردن آستريهاي قليايي روي سطح كار استفاده مي شود.همچنين براي شستشويهاي بعدي و پاك كردن سطوحي كه مواد قليايي در آنها به كار رفته است مي توان از اين اسيد استفاده كرد.

2-      اسيد پيروگاليك

جسمي اسد جامد(كريستالي)و سفيدرنگ كه در اب سرد به آساني حل مي شود.از مخلوط اين اسيد با مواد غير معدني رنگهايي شبيه قهوه اي تيره و يا املاح فلزي به رنگهايي از خاكستري تا سياه را مي توان به دست آورد.اين اسيدها پس از ساخته شدن بايد هر چه زودتر مورد استفاده قرار گيرند؛زيرا محلول آنها را نمي توان زياد نگهداري كرد.كريستالهاي اين اسيد را بايد در شيشه هاي قهوه اي رنگ با درهاي شيشه اي نگهداري كرد.محلول اين مايع سمي است.

قلياها

1-      آب آهك(هيدروكسيد كلسيم با آب(Ca(OH)2)

آب اهك از مخلوط كردن آهك زنده با آب به دست مي آيد.آب آهك به هر نسبتي در آب حل و رقيق مي شود.و در صنعت در روندهايي كه انحلال پذيري زياد لازم نيست،غالباً از آن به عنوان باز نسبتاً قوي استفاده مي شود.از اين ماده براي حل كردن چربيها،صمغها و چسب گلوتن استفاده مي شود.همچنين براي ايجاد رنگهاي مبلهاي كهنه،روي چوبهاي ماهاگوني و گيلاس مي توان از اين محلول استفاده كرد.آب آهك ليگنين سطح چوب را در خود حل مي كند كه ليگنين حل شده به صورت پوششي روي سطح كار را مي پوشاند و رنگي شبيه رنگهاي كهنه به وجود مي آورد.

محلول آب آهك پس از صاف كردن بايد در شيشه دربسته نگهداري شود.از آب آهك براي خنثي كردن اسيدها نيز استفاده مي شود.

 :: موضوعات مرتبط: شيمي
ن : علیرضا
ت : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.